Analiza składu ciała i porady dietetyczne

Informacja nt analizy składu ciała aparatem TANITA 418 MA

Aby wynik badania BIA (analizy składu ciała za pomocą bioimpedancji) był poprawny i wiarygodny, ważenie wymaga standaryzacji warunków przeprowadzania pomiaru.

 1. Należy dokonać dokładnego pomiaru wzrostu osoby badanej.

 2. Wykonać badania najlepiej na czczo (najdokładniejszy pomiar) około 3 godzin po przebudzeniu, ewentualnie 3-4 godziny po ostatnim posiłku.

 3. Nie należy pić kawy, alkoholu oraz napojów energetyzujących na 12 godzin przed pomiarem.

 4. Na 12 godzin przed badaniem nie powinno się podejmować dużej aktywności fizycznej, zażywać gorących kąpieli ani korzystać z masażu.

 5. Nie powinno się przyjmować żadnych leków diuretycznych

 6. Powinno się oddać mocz 30 minut przed badaniem.

 7. Najlepiej, aby u kobiet takie badanie wykonane było w połowie cyklu miesięcznego.

 8. Najlepiej, aby badanie zawsze było wykonywane w podobnej porze dnia.

 9. Badanie polega na stanięciu bosymi stopami na elektrodach, zatem należy poinformować pacjenta o odpowiednim przygotowaniu się do takiego pomiaru (np. skarpetki będą wygodniejsze od rajstop).

 10. Przeciwwskazaniem do pomiaru jest posiadanie rozrusznika serca.

 11. Nie powinno się wykonywać tego typu badań u kobiet w ciąży oraz osób posiadających metalowe implanty (z powodu zaburzonego przewodnictwa mogą wyjść błędne wyniki)

Kilka ważnych uwag: • W metodzie BIA skład ciała obliczany jest na podstawie impedancji. Jak wiadomo, impedancja może zmieniać się nie tylko ze względu na wahania ilości i dystrybucji wody w organizmie, stanowiącej około 60% masy ciała, ale również ze względu na zmiany temperatury ciała. Dlatego też, gdy analizy są podejmowane dla celów badawczych muszą być zapewnione jednolite warunki pomiaru • W metodzie 8-elektrodowej, pomiary składu ciała są wykonywane oddzielnie dla poszczególnych segmentów. Pomiędzy impedancją kończyn górnych ( ramiona), a kończyn dolnych (nogi) zachodzą różnice. Tułów charakteryzuje się bardzo niską impedancją (około 5- 10% impedancji kończyn dolnych i górnych), natomiast kończyny górne i dolne charakteryzują się wysoką impedancją. • Należy uważać zarówno na odwodnienie, jaki i zbyt dużą ilość płynów. W wyniku odwodnienia wzrasta impedancja. Związany z tym spadek masy ciała o około 1 kg powoduje wzrost impedancji o około 15 Ohma w pierwszym dniu odwodnienia i 30-35 Ohma drugiego dnia. W związku z tym poziom tkanki tłuszczowej wzrasta o około 1% w pierwszym dniu odwodnienia i 1, 5-2% drugiego dnia. Z kolei impedancja obniża się po spożyciu wody.

Jak interpretować wyniki analizy składu ciała?

Oznaczenia:

 1. BMI (Body Mass Index- wskaźnik masy ciała)

 2. BMR (Basal Metabolic Rate- podstawowa przemiana materii)

 3. FAT% (Fat Percent- procent tkanki tłuszczowej)

 4. FAT (kg) (masa tkanki tłuszczowej)

 5. FFM (Fat Free Mass- beztłuszczowa masa ciała)

 6. TBW (Total Body Water- całkowita zawartość wody w organizmie)

 7. TBF (Target Body Fat – docelowy procent tkanki tłuszczowej)

 8. PW (Predicted Weight- przewidywana masa ciała

 9. PFM (Predicted Fat Mass- przewidywana tkanka tłuszczowa)

 10. Fat to gain/Fat to Lose (tkanka tłuszczowa do przybrania/zrzucenia)

 11. MA (Metabolic Age- wiek metaboliczny)

 12. BM (Bone Mass- mineralizacja kostna)

 13. VF (Visceral Fat- stopień wisceralnej tkanki tłuszczowej)

 14. Segmental Analysis (analiza segmentowa)- oznaczenie w/w parametrów w poszczególnych partiach ciała

 15. Predicted Muscle Mass (przewidywana masa mięśniowa)

Ad 1. BMI 40,0 – III stopień otyłości - otyłość skrajna (poważne konsekwencje zdrowotne związane z najwyższym stopniem otyłości)

Ad 2. BMR (Basal Metabolic Rate- podstawowa przemiana materii) BMR (ang. Basal Metabolic Rate) czyli wskaźnik podstawowej przemiany materii określa minimalną ilość kalorii niezbędną dla utrzymania podstawowych funkcji życiowych organizmu w czasie spoczynku(oddychanie, trawienie, utrzymanie temperatury ciała itd.). W zależności od trybu życia BMR stanowi jedynie około 60-70% energii potrzebnej przeciętnemu człowiekowi. BMR opiera się o FFM czyli beztłuszczową masę ciała. Im wyższy BMR tym szybsze tempo przemiany materii, natomiast im niższy BMR tym wolniejsze tempo przemiany materii. Aby utrzymać aktualną masę ciała do podstawowego zapotrzebowania energetycznego (BMR) należy doliczyć wydatki na aktywność fizyczną, czyli inaczej mówiąc obliczyć całkowite zapotrzebowanie energetyczne.

Ad 3 i 4. Fat % Fat (kg) Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej Wskaźnik ten mówi o całkowitej zawartości tłuszczu w organizmie. Należy zwrócić uwagę, że zupełnie inne normy są dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci i sportowców. Zarówno zbyt niska jak i zbyt wysoka zawartość tkanki tłuszczowej niesie ze sobą ryzyko zdrowotne i metaboliczne. Należy dążyć do prawidłowych wartości tkanki tłuszczowej. Obniżenie zbyt wysokiego poziomu tkanki tłuszczowej wiąże się z obniżeniem ryzyka nadciśnienia, cukrzycy, nowotworów oraz chorób serca.

Rycina 1. Zawartości tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem różnic wiekowych

Analiza składu ciała i porady dietetyczne

Rycina 2. Zawartości tkanki tłuszczowej u dzieci z uwzględnieniem różnic wiekowych

Analiza składu ciała i porady dietetyczne

Ad 5. FFM Fat Free Mass (Beztłuszczowa masa ciała) Wskaźnik ten określa masę na którą składają się mięśnie, narządy wewnętrzne (w tym mózgowie), płyny ustrojowe i kości. Beztłuszczowa masa ciała charakteryzuje się stałym stopniem uwodnienia i zawiera ok.73-75% wody, 2-5% lipidów i 20% stałych czynników komórkowych. Zmiany w ilości beztłuszczowej masy ciała polegają na rozwoju lub redukcji układu mięśniowego.

Ad 6. TBW (Total Body Water – całkowita zawartość wody w organizmie) Wskaźnik przedstawiający całkowitą ilość wody w organizmie. Składają się na nią woda wewnątrz i zewnątrzkomórkowa. Generalnie organizm człowiek powinien w 50-70% składać się z wody. Dzieci mają około 70% wody w organizmie, norma dla kobiet wynosi od 45-60%, a dla mężczyzn 55-65%. Im bardziej umięśnione ciało (więcej PMM oraz FFM) tym wyższe nawodnienie. Im więcej tkanki tłuszczowej tym nawodnienie staje się niższe. Należy zwrócić uwagę że wyższy poziom wody może być uzależniony np. od zatrzymywania wody w organizmie związanego np. z zaburzeniami funkcji nerek, obrzękami czy zmianami hormonalnymi. Niski poziom wody może wiązać się z wysoką ilością tkanki tłuszczowej, biegunkami, wymiotami, odwodnieniem.

Ad 7, 8 i 9. TBF (Target Body Fat – docelowy procent tkanki tłuszczowej) Docelowe bezpieczne dla zdrowia wartości tkanki tłuszczowej. Można ustalić jako cel do którego się dąży wraz z pacjentem. PW - przewidywana masa ciała przy ustalonym poziomie docelowym tkanki tłuszczowej, oraz PF - przewidywana ilość kilogramów tkanki tłuszczowej przy ustalonym docelowym procencie tłuszczu

Ad 11. MA Metabolic Age, wiek metaboliczny Ten wskaźnik skorelowany jest z BMR i określa wiek metabolizmu osoby badanej. Jeżeli wskaźnik wieku metabolicznego (MA) jest wyższy od wieku kalendarzowego np. wynosi 50 lat podczas gdy badany ma 30 lat oznacza to, że tempo metabolizmu osoby badanej jest na takim poziomie jak u przeciwnego 50 latka. Innymi słowy im wyższy wiek metaboliczny tym niższe tempo metabolizmu i odwrotnie, im niższy wiek metaboliczny, tym lepsze tempo przemiany materii. Pacjenci z wysokim wiekiem metabolicznym powinni popracować nad przyspieszeniem tempa przemiany materii np. poprzez rozbudowę masy mięśniowej i zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, najlepiej poprzez aktywność fizyczną Minimalny wiek metaboliczny to 12, a maksymalny 50 lat.

Ad 12. BM Bone Mass – mineralizacja kostna Jest to wskaźnik określający zawartość minerałów w kośćcu. Masa mineralna kośćca uzależniona jest od wieku, masy ciała, stanu hormonalnego, stopnia osteoporozy. Prawidłowe wartości dla kobiet przedstawia poniższa tabelka.

Norma dla kobiet Masa ciała Poniżej 50 kg 50-75 kg Powyżej 75 kg 1,95 kg 2,40 kg 2,95 kg

Norma dla mężczyzn Masa ciała Poniżej 65 kg 65-95 kg Powyżej 95 kg 2,66 kg 3,29 kg 3,69 kg

Ad 13. VF( Visceral FAT indicator) Wskaźnik tłuszczu wiscerlanego/ trzewnego Wskaźnik "Viceral Fat" mówi o poziomie tłuszczu trzewnego w jamie brzusznej. Jest to wskaźnik tłuszczu okalającego narządy wewnętrzne, który w przeciwieństwie do podskórnej tkanki tłuszczowej, nie znajduje się pod skórą. Zawartość tłuszczu w dolnej partiach ciała, jak np. w w udach i pośladkach jest tkanką tłuszczową podskórną, natomiast tłuszcz w jamie brzusznej jest głównie okalającym narządy wewnętrzne. "Viceral Fat Indicator" to system oceny, ile tłuszczu trzewnego znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Analizatory Tanita oceniają ilość tkanki tłuszczowej trzewnej w skali stopniowej od 1 do 59. Wartości od 1 do 12 to bezpieczne poziomy natomiast poziom 13 do 59 jest niebezpieczny dla zdrowia i s z zaburzeniami metabolicznymi. Nadmiar tłuszczu trzewnego jest związany z otyłością centralną, podwyższonym obwodem pasa lub inaczej mówiąc otyłością aneroidalna typu jabłko. Istnieje silny związek między otyłością brzuszną i chorób układu krążenia, wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą typu 2, wysokim poziomem cholesterolu.

Ad 14. Segmental Analysis (analiza segmentowa) Oznaczenie w/w parametrów w poszczególnych partiach ciała. Szczególnie zalecane u sportowców. Każda dyscyplina sportu, w tym konkurencje fitness w różny sposób wpływają na skład ciała zawodnika. Istnieją także określone normy dotyczące zawartości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej a także wody, które muszą spełnić sportowcy (opcja „Athlete” na urządzeniach TANITA przy osobach trenujących powyżej 10 godzin tygodniowo) by uzyskać największą efektywność. W pewnych przypadkach kiedy masa ciała zawodnika przekracza wymaganą wartość należy sprawdzić za pomocą bioimpedancji elektrycznej ilość beztłuszczowej masy ciała, która decyduje o tym czy sportowiec musi redukować masę ciała. Istotnym elementem decydującym o wydolności sportowca jest stopień uwodnienia jego organizmu, co także możemy sprawdzić wykorzystując analizatory składu ciała firmy TANITA. Analiza składu ciała nie powinna być ograniczona tylko do oceny ilości tkanki tłuszczowej i mięśniowej ogółem. Równie istotne staje się poznanie poszczególnych komponentów ciała zawodnika. Dzięki segmentowej analizie składu ciała można ocenić rozkład mięsni w poszczególnych partiach ciała a w związku z tym dokładniej ustalać cele treningowe i oceniać ich efekty. Podział składu ciała na poszczególne partie jest szczególnie istotny przy pracach badawczych w których uzależnia się dystrybucję tłuszczu lub mięśni od wyników zawodnika bądź analizuje korelację rozkładu mięśniowo tłuszczowego z innymi czynnikami jak choćby zmiany temperatury ciała w wyniku wysiłku ( np. w środowisku wodnym) czy pomiarem wydolności krążeniowo oddechowej. Segmentowa analiza ciała ma również zastosowanie w ocenie odbudowy masy mięśniowej w okresach rehabilitacji po kontuzjach, czy w okresie przygotowywania się do zawodów.

Ad 15. Predicted Muscle Mass Wskaźnik mówiący o masie mięśni zarówno szkieletowych jak i gładkich oraz zawartości wody w mięśniach. Masa mięśniowa pełni istotną rolę w kontroli metabolizmu. Poprzez jej rozbudowę możemy podwyższać zapotrzebowanie energetyczne, a w związku z tym mieć lepszą kontrolę nad masą ciała.

Nasi partnerzy

 • http://www.vo2max.pl/
 • http://www.kartaduzejrodziny.pl
 • Nasi partnerzy
 • Nasi partnerzy
 • http://luxmed.pl
 • http://medicover.pl
 • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki