Projekty DDOM Wioski Serca w Katowicach

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

DDOM Wioski Serca w Katowicach współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 2019.10.01 - 2021.12.29

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób w tym 40 kobiet i 26 mężczyzn, mieszkańców woj. śląskiego

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu

Cel główny projektu: Celem głównym jest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+ w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021.

Całkowita wartość projektu 1 288 087,84 Wydatki kwalifikowane 1 288 087,84 Dofinansowanie 1 197 921,69

Zamówienia:

Zamówienie nr 2.2. Świadczenie usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeuty dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00

Status: zakończone

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty z oświadczeniem.

Umowa DDOM

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie

Zamówienie nr 2.3. Świadczenie usług terapeuty zajęciowego dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 16.03.2021 r. do godz. 10.00

Status: zakończone

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • https://www.pzu.pl/
  • https://www.tuzdrowie.pl/
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki