Aktualności Dzienny Dom Opieki Medycznej

Tytuł projektu: Dzienny Dom Opieki Medycznej „FAMILIA”.

Beneficjent: Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych "FAMILIA" Sp. z o.o.

Partner: Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół

Projekt dotyczy utworzenia i funkcjonowania Dziennego Dom Opieki Medycznej „Familia” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wiejskiej 2. W ramach projektu zostanie stworzonych 15 miejsc opieki nad osobami starszymi, dzięki czemu opieką zostanie objętych 60 osób w całym okresie realizacji projektu, w tym 45 osób po 65 roku życia.

Okres realizacji: od 01.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER 2014-2020, Priorytet V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 60 osobami zależnymi (36 kobietmi i  24 mężczyznami) z obszaru całej Polski w okresieod 01.06.2016 do 31.05.2018 poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, w tym powyżej 65 roku życia (45 osób – 27 kobiet, 18 mężczyzn) przez podmiot leczniczy NZOZ FAMILIA, tworzący 15 miejsc opieki w DDOM w Siemianowicach Śląskich. Rezultatem projektu będzie utworzenie przez Grupową Praktykę Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół 15 miejsc w DDOM w Siemianowicach Śl. (woj. śląskie), który zapewni zdeinstytucjonalizowaną opiekę 60 osobom zależnym (36 kobietom i 24 mężczyznom) w tym 45 osobom powyżej 65 roku życia. Grupa docelowa to podmiot leczniczy Wnioskodawcy, pacjenci DDOM oraz rodziny i opiekunowie tych pacjentów. Projekt dotyczy adaptacji (remontu) pomieszczeń i wyposażenia ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności leczniczej przez DDOM oraz funkcjonowanie utworzonego DDOM w Siemianowicach Śl. w obiekcie udostępnionym na cele projektu przez Partnera.

Rezultat projektu: Projekt przyniesie trwałe rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi w wymiarze:

-- osobowym poprzez rozwój wspomagania opiekunów osób zależnych, niesamodzielnych,

-- zdrowotnym poprzez poprawę zdrowia osób niesamodzielnych w skutek objęcia ich kompleksową opieką lekarza,rehabilitanta i psychologa,

-- infrastrukturalnym poprzez dostostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Siemianowicach Śląskich do funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

>> Szczególowy harmonogram wsparcia.pdf <-- do pobrania <<

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • https://www.pzu.pl/
  • https://www.tuzdrowie.pl/
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki