Aktualności Dzienny Dom Opieki Medycznej

Dzienne pobyty dla osób niesamodzielnych po 65 roku życia

Z pobytu w DDOM może skorzystać osoba: - w wieku 65+, - bezpośrednio po hospitalizacji lub gdy hospitalizacja miała miejsce w ostatnich 12 miesiącach, - oznaczająca się poziomem niesamodzielności w skali Barthel od 40 do 65 punktów, - posiadająca prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM wydaje: - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, - w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

DDOM oferuje swoje usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Lokalizacja: Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 2.

Koszt pobytu: 90 zł za osobę na dzień.

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy min. 10 osób.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 30 osób, przy czym decyduje kolejność zgłoszeń. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni, dziennie około 8 godzin.

Standard DDOM, w warunkach zbliżonych do domowych, obejmuje: - specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – m.in. lekarz specjalista rehabilitacji oraz geriatrii oraz inni specjaliści), - opiekę pielęgniarską (w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji), - niezbędne badania diagnostyczne (w tym badania laboratoryjne), - świadczenia rehabilitacyjne, - opiekę psychologiczną, - terapię zajęciową – rehabilitację medyczną, - świadczenia opiekuna medycznego, - doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, - wyżywienie (2 posiłki w tym obiad). ** Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie DDOM – Siemianowice Śląskie, ul. Wiejska 2, od poniedziałku do piątku, w godz.: 08.00-16.00 lub pod numerem tel. 32 229-83-50.**


Dzienny Dom Opieki Medycznej FAMILIA powstał w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2: Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

Nabór nr: POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

Projekt realizowany był w okresie od 01 września 2016 r. do 31 lipca 2018 r.

W związku z  zakończeniem realizacji projektu oraz brakiem możliwości finansowania pobytu podopiecznych w DDOM ze środków publicznych od 01 sierpnia 2018 r. uruchomione zostały odpłatne usługi, skalkulowane na poziomie 90 zł za osobę/dzień.

W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z realizacji Projektu, bez dodatkowego zysku (bez generowania dochodu).

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • Nasi partnerzy
  • Nasi partnerzy
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki