Program profilaktyki nowotworowej

1. PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu „Na WSPAK! Program profilaktyki nowotworowej w Siemianowicach Śląskich”, który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 600 mieszkańców Siemianowic Śląskich w wieku aktywności zawodowej tj. w grupie wiekowej 25 – 65 lat. Okres realizacji projektu od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają kryteria rekrutacyjne:

  • zamieszkują na terenie Siemianowic Śląskich;
  • są osobami w wieku aktywności zawodowej i znajdują się w następujących grupach wiekowych:

• osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu; • osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; • osoby w wieku 25 – 49 lat, z rodzin w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC);

  • kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym, tj. nie stwierdzono u nich objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego oraz nie wykonywano u nich badania kolonoskopowego w ostatnich 10 latach.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu w punkcie rekrutacyjnym:

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o.

ul. Wiejska 20, 41-103 Siemianowice Śląskie Małgorzata Szybiak – Specjalista ds. rekrutacji Tel.: 32 229-80-50; E-mail: zozfamilia@zozfamilia.pl

Obecnie w praktyce realizujemy następijące programy w oparciu o umowy z NFZ:

2. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktycznego badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie.

3. PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - W TYM PROGRAM PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC

W ramach programu wykonywana jest: • porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących papierosy czynnie i biernie, niekwalifikujących się do działań w zakresie profilaktyki POCHP • porada antynikotynowa w odniesieniu do osób palących papierosy czynnie i biernie zakwalifikowanych do działań w zakresie profilaktyki POCHP - dodatkowo wykonywane jest badanie spirometryczne (polega na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkość wydechu). W przypadku wykrycia nieprawidłowych zmian u pacjenta, kierowany jest on na dalszą diagnostykę.

Program skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc).

Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Cena badania wynosi 20 pln.

4. POPULACYJNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA SZYJKI MACICY

W ramach programu wykonywane jest badanie cytologiczne, a w przypadku stwierdzenia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki programu.

W ramach etapu pogłębionej diagnostyki programu wykonywane jest badanie kolposkopowe, a w przypadku zaistnienia wskazań do weryfikacji uzyskanego obrazu kolposkopowego - pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego.

Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem szyjki macicy w wieku od 25 do 59 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego. Jak skorzystać z badań. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat (również te, które nie otrzymały imiennego zaproszenia). Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnej cytologii w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Nasi partnerzy

  • http://www.vo2max.pl/
  • http://www.kartaduzejrodziny.pl
  • Nasi partnerzy
  • Nasi partnerzy
  • http://luxmed.pl
  • http://medicover.pl
  • http://netmed.pl/

Przyjaciele praktyki