Projekty UE

Realizujemy projekty unijne

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R nad innowacyjną usługą medyczną prowadzenia terapii zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości z wykorzystaniem systemu SFAO 1.0 (z ang. Support for the Fight Against Obesit), wykorzystującego technologie IT i TIC do przyspieszenia, zintensyfikowania i zoptymalizowania terapii, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo pacjenta. Projekt wpisuje się w założenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczące reorientacji polityki i oceny oddziaływania na zdrowie poprzez planowanie i stały monitoring pacjentów zagrożonych nadwagą i otyłością.

Regulamin platformy SFAO

Strona projektu: sfao.imydloabrad.pl

Projekt dotyczy wdrożenia w placówce Wnioskodawcy innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących TIK do świadczenia usług medycznych, obsługi pacjentów oraz prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Planowany jest zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Systemu Kolejkowego, Systemu Informacji Multimedialnej oraz Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Innowacji produktowej, wdrażanej w ramach projektu, towarzyszy innowacja organizacyjna i marketingowa. Efektem projektu będzie podniesienie jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku w branży medycznej.

Strona projektu: tik.imydloabrad.pl

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R w celu wdrożenia do świadczenia nowoczesnej usługi medycznej dla osóbuprawiających sporty kwalifikowane, z wykorzystaniem technologii IT i TIC w celu przyspieszenia, zintensyfikowania izoptymalizowania usługi przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa pacjenta.

Strona projektu: sporty.imydloabrad.pl

Projekt dotyczy wdrożenia w placówce Beneficjenta innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących TIK do świadczenia usług medycznych w zakresie obsługi pacjentów w nowo utworzonej przychodni – w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bańgowskiej 70 (w dzielnicy Bańgów). W ramch projektu zaplanowany został zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Systemu Zarządzania Wizytami Klienta oraz zatrudnienie personelu, współtworzącego ten System. Innowacji produktowej, wdrażanej w ramach projektu, towarzyszy innowacja organizacyjna i marketingowa. Efektem projektu będzie podniesienie jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku w branży medycznej.

Strona projektu: tik2019.imydloabrad.pl

W okresie od 01.06.2016r. do 31.07.2018r. w siedzibie Partnera realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem była deinstytucjonalizacja opieki nad 60 osobami zależnymi z obszaru całej Polski poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi pow. 65 roku życia w ramach utworzonych 15 miejsc opieki w DDOM FAMILIA w Siemianowicach Śląskich.

Po zakończeniu projektu Beneficjent wraz z Partnerem zapraszają do kontynuowania udziału w DDOM FAMILIA Uczestników/-czki, którzy są osobami niesamodzielnymi, starszymi (w tym pow. 65 roku życia), uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM, w tym osoby bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających, wsparcia i edukacji zdrowotnej oraz osób, którym udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresie leczenia szpitalnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zapraszamy osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod POZ i ambulatoryjną opieką specjalistyczną a jednocześnie osoby nie wymagające całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego; osoby wymagające świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, które w ocenie skalą Barthel otrzymali od 40 do 65 pkt, mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych ustawą z dn. 27.08.2004 (Dz. U. z 2008 r.nr 164, poz.1027 z późn. zm).

Pomieszczenia DDOM FAMILIA przy ul. Wiejskiej 2 w Siemianowicach Śląskich zostały zaadaptowane i dostosowane do potrzeb dla osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami (remont pomieszczeń wspólnych, pomieszczeń wypoczynkowych, remont toalet, remont gabinetów pielęgniarskich, lekarskich, diagnostycznych) oraz wyposażone w podstawowe materiały medyczne (środki medyczne oraz leki doraźne) oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej. Pacjenci będą również mieli możliwość korzystania z usług badań diagnostycznych zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Osoby spełniające powyższe warunki proszone są o zgłoszenie się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Wiejskiej 20 celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Po zebraniu min. 10 osób utworzona zostanie grupa, wsparta zgodnie z założeniami i standardem DDOM. W razie indywidualnych potrzeb Uczestników/-czek zapewnimy transport do DDOM FAMILIA przy ul. Wiejskiej 2 a także codzienną opiekę pielęgniarską i lekarską (opieka geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej), zajęcia z terapeutą zajęciowym i opiekunem medycznym, konsultacje psychologiczne, wsparcie fizjoterapeuty, rehabilitanta, konsultacje dietetyczną oraz możliwość skorzystania z dwudaniowego obiadu.

Koszt dzienny uczestnictwa w DDOM dla 1 osoby wynosi 95,00 zł.

Tytuł projektu: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów.

Termin składania ofert: 19.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa (projekt)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-12-31 Dofinansowanie: 1 771 457,15 PLN

Opis projektu: Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu dostępu 90 os.(54 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących woj. śl., a w szczególności subregion centralny, do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

Grupa docelowa projektu to 90 osób niesamodzielnych (54 K/36 M) oraz 7 os. Kadry medycznej NZOZ Familia – Partnera proj.

W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: rtg, spirometrię, densytometrię, ekg spoczynkowe i wysiłkowe, ergospirometrię, usg, ocene składu masy ciała oraz ocenę postawy, zakresu ruchu, dynamiki i siły układy kostno-stawowego i mięśniowego), rehabilitację (w tym m. in. terapię komorą hiperbaryczną) oraz usługi teleopieki (90 opasek SOS) i tele usługi medyczne (54 zdalne EKG i 23 zdalne glukometry). Telemedycyna pozwoli na świadczenie usług w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę.

Zamówienie nr 2:

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów.

Termin składania ofert: 19.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

ZAPYTANIE OFERTOWE
UMOWA – PROJEKT
FORMULARZ OFERTY
INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OFERTA PRACY:

Lekarz rehabilitacji medycznej

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych – badań oraz zabiegów.

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 10.00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług w charakterze rehabilitanta/fizjoterapeuty.

Termin składania ofert: 28.10.2020 godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa (projekt)

Fundacja pomocy dzieciom i seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

Telemedycyna wsparciem sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych.

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 „Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”

Okres realizacji projektu: 2019.06.01 – 2022.05.31 Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 138 uczestników, w tym 83 kobiet i 55 mężczyzn, mieszkańców woj. Śląskiego. Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt zakłada objęcie 138 osób – w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – usługami społecznymi, świadczonymi w interesie ogólnym poprzez utworzenie 102 miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 4 specjalistycznych i 98 sąsiedzkich). Miejsce realizacji projektu to 20 gmin województwa śląskiego: Siemianowice Śl., Będzin, Czeladź,  Wojkowice, Sławków, Siewierz, Bobrowniki, Psary, Mierzęcice, Piekary Śląskie, Katowice, Mysłowice, Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Tychy, Sosnowiec, Mikołów.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest rozwój różnorodnych usług opiekuńczych (sąsiedzkich i specjalistycznych) świadczonych w społecznościach lokalnych 20 gmin województwa śląskiego, wykorzystujących nowe technologie telemedyczne, świadczonych dla 138 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym dla 40 osób, w ramach opieki specjalistycznej i 98 osób sąsiedzkiej w okresie 01.06.2019-31.05.2022.

Całkowita wartość projektu: 2 854 078,65 PLN
Dofinansowanie: 2 654 293,14 PLN
Kontakt telefoniczny: +48 507 778 108

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

DDOM Wioski Serca w Katowicach współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 2019.10.01 – 2021.12.29

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób w tym 40 kobiet i 26 mężczyzn, mieszkańców woj. śląskiego

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu

Cel główny projektu: Celem głównym jest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+ w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021.

Całkowita wartość projektu 1 288 087,84 Wydatki kwalifikowane 1 288 087,84 Dofinansowanie 1 197 921,69

Zamówienia:

Zamówienie nr 2.2. Świadczenie usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeuty dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00

Status: zakończone

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty z oświadczeniem.
Umowa DDOM
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie

Zamówienie nr 2.3. Świadczenie usług terapeuty zajęciowego dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 16.03.2021 r. do godz. 10.00

Status: zakończone

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności.

Skip to content