Projekty UE

Realizujemy projekty unijne

GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH „FAMILIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w okresie od  1 września 2023r. do 30 listopada 2023r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.08.03.02-24-0025/23 pn. Ergonomia w placówce.”

Cel głównym projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej 14 os (11ki3m) w tym 6 os 50+ (4ki2m) pracowników Grupowej Praktyki Lekarzy Rodzinnych Familia Sp. z o.o.. Realizacja projektu w okresie od 1.09.2023 do 30.11.2023 r. umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych zdrowotnych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty:
Wyposażenie stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu i poszerzenie wiedzy nt. zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy.

Wartość projektu:  121 000,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE:
 102 850,00 zł.

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
– lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. realizuje projekt „Świadczenia telemedyczne POZ Familia w Siemianowicach Śląskich” dofinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu pn: „Dostępność Plus dla zdrowia” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20920”.

Czas trwania projektu:
01.01.2022 – 31.12.2022

Świadczenia telemedyczne dostępne dla grupy pacjentów POZ Familia:
1. TeleFamEkg – program OPIEKI I DIAGNOSTYKI telekardiologicznej

Pacjent otrzymuje do domu na określony czas domowy aparat EKG z funkcją transmisji danych do Centrum Telemedycznego (telemonitornig 24h/7d).
Pacjent jest szkolony i wdrażany do usługi, w tym ma telewizytę włączającą z lekarzem kardiologiem.
Pacjent ma możliwość przeprowadzania badań w warunkach domowych bez konieczności rezygnacji czy ograniczeń w codziennych obowiązkach. Pacjent zyskuje możliwość szybkiej diagnozy i podjęcia leczenia w komfortowych warunkach – przy ograniczonej liczbie wizyty u lekarza, braku konieczności czekania w kolejkach do lekarza kardiologa, pod opieką swojego lekarza rodzinnego POZ Familia wspieranego przez zespół specjalistów z Centrum Telemedycznego.

W zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta, lekarz rodzinny POZ Familia kieruje pacjenta do udziału w programie TeleFamEkg w wariancie Opieka (TeleFamEkg dom) lub w wariancie Diagnostyka (TeleFamEkg+).

Program OPIEKI telekardiologicznej TeleFamEkg (dom)
• na okres od 1 do 12 miesięcy (nie dłużej niż do 31.12.2022)
• dla pacjentów leczonych kardiologicznie, w celu zapewnienia telemonitoringu i teleopieki w domu pacjenta

Program DIAGNOSTYKI telekardiologicznej TeleFamEkg+
• Na okres do 30 dni
• w celu zdiagnozowania pacjenta, który zgłasza dolegliwości takie jak: kołatanie serca, nieprawidłowe ciśnienie tętnicze bądź tętno, zawroty głowy, zasłabnięcia, omdlenia, duszności, ból w klatce piersiowej, łatwe męczenie po wysiłku

Program TeleFamEkg realizowany jest także w wariancie usługi zdalnego pomiaru Ekg przez pielęgniarkę w domu Pacjenta za pomocą mobilnego aparatu EKG, który po wykonaniu badania przesyła wyniki do Centrum Telemedycznego celem ich analizy i udziela Pielęgniarce informacji o stanie zdrowia Pacjenta lub – w przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu Pacjenta – umożliwia natychmiastową telekonsultację z lekarzem kardiologiem. Wynik badania Ekg trafia do lekarza rodzinnego prowadzącego w POZ Familia.

2. Program OPIEKI TeleFamDiab
• na okres od 1 do 12 miesięcy (nie dłużej niż do 31.12.2022)
Usługa przeznaczona dla pacjentów diabetologicznych lub wymagających diagnozy pod kątem glikemii.
Pacjent otrzymuje do domu na określony czas zdalny glukometr z modułem z transmisji danych do Centrum Telemedycznego (telemonitornig 24h/7d). Umożliwia to zdalny poziom gliekemii we krwi, wsparty całodobowym monitoringiem Centrum Telemedycznego, który je analizuje i w razie koniczności udziela Pacjentowi porad. Wyniki pomiarów glikemii trafiają do lekarza rodzinnego w POZ Familia w formie „elektronicznego dzienniczka pomiarów, co odciąża pacjenta i umożliwia jednocześnie pełną analizę i porównanie wyników, a tym samym zapewnia lepszą i bardziej komfortową opiekę pacjenta.

3. Program TeleFamEkg
W ramach projektu POZ Familia została doposażona w nowoczesny aparat EKG, umożliwiający pełny zapis EKG (12 synchronicznych odporowadzeń (kończynowe: I, II, III, avR, avL, avF oraz przedsercowe: V1 – V6), przeznaczony do pracy w systemie teleEKG. Badanie EKG pacjenta, zlecane przez lekarza POZ i wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym, jest w czasie rzeczywistym wysyłane do wysokospecjalistycznego Centrum Telemedycznego Telemedycyny Polskiej, gdzie badanie EKG jest opisywane do 30 minut przez lekarza kardiologa. A zlecający badanie lekarz prowadzący POZ otrzymuje jego wynik jeszcze podczas wizyty pacjenta w placówce, w razie konieczności może także je skonsultować z dyżurującym w Centrum Telemedycznym lekarzem kardiologiem, dzięki czemu pacjent zyskuje dostęp do szybkiej i specjalistycznej diagnostyki i możliwości optymalnego leczenia lub dalszych badań.
4. Program TeleFamHolterEKG

W ramach projektu POZ Familia została doposażona w nowoczesny rejestrator holterowski Ekg wraz z oprogramowaniem do świadczenia usług zdalnego rejestrowania pracy serca w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej, analizy. Odczyt z holtera jest zdalnie przesyłany do Centrum Telemedycznego celem analizy i opisu wyników. Wyniki z Centrum Telemedycznego trafiają do lekarza prowadzącego Pacjenta w POZ „Familia”

5. Program TeleFamHolterRR
W ramach projektu POZ Familia została doposażona w nowoczesny rejestrator holterowski RR wraz z oprogramowaniem do świadczenia usług zdalnego rejestrowania pomiaru ciśnienia, wykonywanych metodą Holtera. Odczyt z holtera jest zdalnie przesyłany do Centrum Telemedycznego celem analizy i opisu wyników. Wyniki z Centrum Telemedycznego trafiają do lekarza prowadzącego Pacjenta w POZ „Familia”

Odpłatność w projekcie:
Dla pacjentów POZ Familia o szczególnych potrzebach, udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Przy czym ilość miejsc jest ograniczona.

Kto może skorzystać nieodpłatnie ze świadczeń telemedycznych w ramach projektu:
Program w 2022 r. jest nieodpłatny dla grupy pacjentów POZ Familia – osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności, tj. w szczególności:
• osób starszych i osłabionych chorobami;
• kobiet w ciąży;
• osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
• osób na wózku inwalidzkim, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się;
• osób niewidomych i słabo widzących;
• osób głuchych i słabo słyszących;
• osób głuchoniewidomych;
• osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
• osób mająca trudność w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego)
• osób o nietypowym wzroście
• osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem

Informacja o Centrum Telemedycznym Telemedycyny Polskiej S.A.
Podmiotem wspierającym POZ Familia we wdrożeniu usług telemedycznych jest spółka Telemedycyna Polska S.A., z którą zawarto umowę na wdrożenie komponentu cyfrowego.

Telemedycyna Polska S.A. jest zarejestrowanym podmiotem leczniczym udzielającym wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Pełni rolę kardiologicznego centrum diagnostyczno-monitorującym. Posiada 15-letnie doświadczenie w zdalnej opiece kardiologicznej i senioralnej.
Prowadzi całodobowe Centrum Telemedyczne zatrudniające: ratowników medycznych wyszkolonych w zakresie opieki nad pacjentem kardiologicznym, lekarzy kardiologów dziecięcych i dorosłych, lekarzy internistów, dyrektora medycznego i kierownika Centrum Telemedycznego, rejestratorki medyczne, telekonsultantów pacjenta, szkoleniowców i edukatorów. Całodobowy 24/7 dyżur lekarzy i ratowników medycznych – zapewnia szybką reakcję w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
Pod stała opieką Telemedycyny Polskiej znajduje się 3,5 tys. pacjentów, a każdego roku ilość opisanych badań EKG wynosi 60 tys.

Kontakt do Biura Obsługi Pacjenta Telemedycyny Polskiej S.A.
32/376 14 55
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

Załączniki do pobrania – dokumenty dla Pacjenta:
Regulamin projektu
Regulamin udzielania świadczeń telemedycznych
Obowiązek informacyjny RODO
Formularz zgłoszenia
Formularz potwierdzenia dla pacjenta

Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Dostosowanie podmiotu leczniczego Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. do funkcjonowania w warunkach epidemicznych poprzez wdrożenie innowacji procesowych”.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez podmiot leczniczy Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. innowacji procesowych w obszarze obsługi klienta oraz obszarze świadczenia usług medycznych, w tym rehabilitacyjnych. Etapy realizacji niezbędne do osiągnięcia celu projektu to zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania w postaci platformy do świadczenia usług telemedycznych, systemu contact center z softphone do obsługi pacjenta, systemu do automatycznej komunikacji tekstowej Chat Bot oraz systemu do automatycznej komunikacji głosowej Voice Bot, umożliwiającego automatyzację i optymalizację procesu obsługi pacjentów. Dodatkowo niezbędny jest zakup mobilnych komputerów celem stworzenia zaplecza sprzętowego umożliwiającego wdrożenie innowacji procesowych. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie odporności placówki wykonującej działalność leczniczą na skutki COVID-19 i podobnych kryzysów poprzez wdrożenie przez nowoczesnych technologii cyfrowych.

Cel projektu
Celem głównym przedmiotowego projektu jest dostosowanie placówki leczniczej Grupowa Praktyka
Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” sp. z o.o. do funkcjonowania w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienie odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz teleinformatycznych.

Planowane efekty
Realizacja projektu przyniesie wiele zróżnicowanych korzyści. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wpłynie pozytywnie na działalność placówki i zdecydowanie usprawni jej pracę. Dzięki dysponowaniu w pełni zintegrowanymi rozwiązaniami bazującymi na podobnej technologii placówka zminimalizuje zakres prac i czas związany z gromadzeniem danych w sposób umożliwiający wszechstronną i bieżącą analizę zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz placówki oraz środowisku zewnętrznym. Wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych w postaci telekonsultacji przyczyni się do wprowadzenia e-usług medycznych, które będą dostępne także dla osób niepełnosprawnych. System zapewni najwyższy poziom komunikacji z pacjentami poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych. Zostanie on zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić jego dalszy rozwój w przyszłości o nowe aktualizacje czy rozbudowę wraz z pojawiającymi się możliwościami teleinformatycznymi z jednej strony oraz potrzebami placówki i jego pacjentów z drugiej strony.

Okres realizacji
01.07.2022 – 30.06.2023

Wartość Projektu
295 612,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich
251 269,78 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R nad innowacyjną usługą medyczną prowadzenia terapii zaburzeń metabolizmu i leczenia otyłości z wykorzystaniem systemu SFAO 1.0 (z ang. Support for the Fight Against Obesit), wykorzystującego technologie IT i TIC do przyspieszenia, zintensyfikowania i zoptymalizowania terapii, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo pacjenta. Projekt wpisuje się w założenia Instytutu Żywności i Żywienia dotyczące reorientacji polityki i oceny oddziaływania na zdrowie poprzez planowanie i stały monitoring pacjentów zagrożonych nadwagą i otyłością.

Regulamin platformy SFAO

Strona projektu: sfao.imydloabrad.pl

Projekt dotyczy wdrożenia w placówce Wnioskodawcy innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących TIK do świadczenia usług medycznych, obsługi pacjentów oraz prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Planowany jest zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Systemu Kolejkowego, Systemu Informacji Multimedialnej oraz Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Innowacji produktowej, wdrażanej w ramach projektu, towarzyszy innowacja organizacyjna i marketingowa. Efektem projektu będzie podniesienie jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku w branży medycznej.

Strona projektu: tik.imydloabrad.pl

Projekt dotyczy prowadzenia prac B+R w celu wdrożenia do świadczenia nowoczesnej usługi medycznej dla osóbuprawiających sporty kwalifikowane, z wykorzystaniem technologii IT i TIC w celu przyspieszenia, zintensyfikowania izoptymalizowania usługi przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa pacjenta.

Strona projektu: sporty.imydloabrad.pl

Projekt dotyczy wdrożenia w placówce Beneficjenta innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących TIK do świadczenia usług medycznych w zakresie obsługi pacjentów w nowo utworzonej przychodni – w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bańgowskiej 70 (w dzielnicy Bańgów). W ramch projektu zaplanowany został zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego umożliwiającego wdrożenie Systemu Zarządzania Wizytami Klienta oraz zatrudnienie personelu, współtworzącego ten System. Innowacji produktowej, wdrażanej w ramach projektu, towarzyszy innowacja organizacyjna i marketingowa. Efektem projektu będzie podniesienie jakości usług medycznych oraz wzrost konkurencyjności firmy na rynku w branży medycznej.

Strona projektu: tik2019.imydloabrad.pl

W okresie od 01.06.2016r. do 31.07.2018r. w siedzibie Partnera realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem była deinstytucjonalizacja opieki nad 60 osobami zależnymi z obszaru całej Polski poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi pow. 65 roku życia w ramach utworzonych 15 miejsc opieki w DDOM FAMILIA w Siemianowicach Śląskich.

Po zakończeniu projektu Beneficjent wraz z Partnerem zapraszają do kontynuowania udziału w DDOM FAMILIA Uczestników/-czki, którzy są osobami niesamodzielnymi, starszymi (w tym pow. 65 roku życia), uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM, w tym osoby bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających, wsparcia i edukacji zdrowotnej oraz osób, którym udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresie leczenia szpitalnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zapraszamy osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod POZ i ambulatoryjną opieką specjalistyczną a jednocześnie osoby nie wymagające całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego; osoby wymagające świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, które w ocenie skalą Barthel otrzymali od 40 do 65 pkt, mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych ustawą z dn. 27.08.2004 (Dz. U. z 2008 r.nr 164, poz.1027 z późn. zm).

Pomieszczenia DDOM FAMILIA przy ul. Wiejskiej 2 w Siemianowicach Śląskich zostały zaadaptowane i dostosowane do potrzeb dla osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami (remont pomieszczeń wspólnych, pomieszczeń wypoczynkowych, remont toalet, remont gabinetów pielęgniarskich, lekarskich, diagnostycznych) oraz wyposażone w podstawowe materiały medyczne (środki medyczne oraz leki doraźne) oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej. Pacjenci będą również mieli możliwość korzystania z usług badań diagnostycznych zgodnie z zaleceniami lekarzy.

Osoby spełniające powyższe warunki proszone są o zgłoszenie się w siedzibie Beneficjenta przy ul. Wiejskiej 20 celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Po zebraniu min. 10 osób utworzona zostanie grupa, wsparta zgodnie z założeniami i standardem DDOM. W razie indywidualnych potrzeb Uczestników/-czek zapewnimy transport do DDOM FAMILIA przy ul. Wiejskiej 2 a także codzienną opiekę pielęgniarską i lekarską (opieka geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej), zajęcia z terapeutą zajęciowym i opiekunem medycznym, konsultacje psychologiczne, wsparcie fizjoterapeuty, rehabilitanta, konsultacje dietetyczną oraz możliwość skorzystania z dwudaniowego obiadu.

Koszt dzienny uczestnictwa w DDOM dla 1 osoby wynosi 95,00 zł.

Tytuł projektu: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów.

Termin składania ofert: 19.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa (projekt)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 2020-09-01 – 2022-12-31 Dofinansowanie: 1 771 457,15 PLN

Opis projektu: Projekt dotyczy deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i polega na zwiększeniu dostępu 90 os.(54 kobiet i 36 mężczyzn) w wieku powyżej 65 lat, zamieszkujących woj. śl., a w szczególności subregion centralny, do porad i konsultacji lekarza POZ i lekarzy specjalistów, badań medycznych, rehabilitacji oraz teleopieki.

Grupa docelowa projektu to 90 osób niesamodzielnych (54 K/36 M) oraz 7 os. Kadry medycznej NZOZ Familia – Partnera proj.

W projekcie zaplanowano usługi zdrowotne (w tym badania: rtg, spirometrię, densytometrię, ekg spoczynkowe i wysiłkowe, ergospirometrię, usg, ocene składu masy ciała oraz ocenę postawy, zakresu ruchu, dynamiki i siły układy kostno-stawowego i mięśniowego), rehabilitację (w tym m. in. terapię komorą hiperbaryczną) oraz usługi teleopieki (90 opasek SOS) i tele usługi medyczne (54 zdalne EKG i 23 zdalne glukometry). Telemedycyna pozwoli na świadczenie usług w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę lub w niedzielę.

Zamówienie nr 2:

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza POZ i lekarzy specjalistów.

Termin składania ofert: 19.10.2020 do godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

ZAPYTANIE OFERTOWE
UMOWA – PROJEKT
FORMULARZ OFERTY
INFORMACJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OFERTA PRACY:

Lekarz rehabilitacji medycznej

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych – badań oraz zabiegów.

Termin składania ofert: 26.10.2020 godz. 10.00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Tytuł zamówienia: Świadczenie usług w charakterze rehabilitanta/fizjoterapeuty.

Termin składania ofert: 28.10.2020 godz. 10.00

Status zamówienia: w trakcie

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa (projekt)

Fundacja pomocy dzieciom i seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

Telemedycyna wsparciem sąsiedzkich i specjalistycznych usług opiekuńczych.

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 „Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”

Okres realizacji projektu: 2019.06.01 – 2022.05.31 Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dla 138 uczestników, w tym 83 kobiet i 55 mężczyzn, mieszkańców woj. Śląskiego. Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz usługi telemedyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt zakłada objęcie 138 osób – w szczególności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – usługami społecznymi, świadczonymi w interesie ogólnym poprzez utworzenie 102 miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 4 specjalistycznych i 98 sąsiedzkich). Miejsce realizacji projektu to 20 gmin województwa śląskiego: Siemianowice Śl., Będzin, Czeladź,  Wojkowice, Sławków, Siewierz, Bobrowniki, Psary, Mierzęcice, Piekary Śląskie, Katowice, Mysłowice, Bieruń, Imielin, Lędziny, Bojszowy, Chełm Śląski, Tychy, Sosnowiec, Mikołów.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest rozwój różnorodnych usług opiekuńczych (sąsiedzkich i specjalistycznych) świadczonych w społecznościach lokalnych 20 gmin województwa śląskiego, wykorzystujących nowe technologie telemedyczne, świadczonych dla 138 osób niesamodzielnych w wieku 60+, w tym dla 40 osób, w ramach opieki specjalistycznej i 98 osób sąsiedzkiej w okresie 01.06.2019-31.05.2022.

Całkowita wartość projektu: 2 854 078,65 PLN
Dofinansowanie: 2 654 293,14 PLN
Kontakt telefoniczny: +48 507 778 108

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska serca im. Jana Pawła II” w partnerstwie z Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

DDOM Wioski Serca w Katowicach współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu: 2019.10.01 – 2021.12.29

Opis projektu: Projekt dotyczy świadczenia usług zdrowotnych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 66 osób w tym 40 kobiet i 26 mężczyzn, mieszkańców woj. śląskiego

Grupa docelowa (uczestnicy projektu) to osoby niesamodzielne po 60 roku życia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.

W projekcie realizowane są usługi w zakresie badań diagnostycznych, rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, usług opiekuńczych, fizjoterapii, konsultacji specjalistycznych, usług opiekuńczych, wyżywienia i transportu

Cel główny projektu: Celem głównym jest objęcie zdeinstytucjonalizowaną opieką medyczną 66 osób – mieszkańców woj. Śląskiego w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 65% osób w wieku 65+ w okresie od 01.10.2019 do 30.09.2021.

Całkowita wartość projektu 1 288 087,84 Wydatki kwalifikowane 1 288 087,84 Dofinansowanie 1 197 921,69

Zamówienia:

Zamówienie nr 2.2. Świadczenie usług lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeuty dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 26.01.2021 r. do godz. 10.00

Status: zakończone

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty z oświadczeniem.
Umowa DDOM
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie

Zamówienie nr 2.3. Świadczenie usług terapeuty zajęciowego dla potrzeb Dziennego Domu Opieki Medycznej DDOM Wioski Serca w Katowicach.

Termin składania ofert: 16.03.2021 r. do godz. 10.00

Status: zakończone

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności.

Skip to content